Privacybeleid

Charter voor de bescherming van persoonsgegevens en het beheer van cookies

Dit charter voor de bescherming van persoonsgegevens en het beheer van cookies beschrijft het beleid van CIBLEX inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het verzamelen van persoonsgegevens en cookies.

Het is van toepassing op de gegevens die op de website worden verzameld. www.ciblex.eu.

Voor uw gemak stellen wij dit charter beschikbaar op onze homepage en op elk ander punt waar om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Het doel van dit charter is u te informeren:

 • over de middelen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, met strikte inachtneming van uw rechten,
 • over de gegevens die op onze website kunnen worden verzameld,
 • over het gebruik dat van de verzamelde gegevens kan worden gemaakt en de rechten die u ten aanzien van deze gegevens hebt.

In dit charter en/of telkens wanneer u gevraagd wordt persoonsgegevens te verstrekken, specificeert CIBLEX de doeleinden en middelen van elke handeling (verzamelen, registreren, wijzigen, enz.) voor de verwerking van deze gegevens.

CIBLEX verbindt zich ertoe:

 • de naleving van de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen,
 • personen te informeren over het bestaan van hun recht op inzage, correctie en verzet,
 • te voldoen aan de formaliteiten conform wet- en regelgeving.

Wij laten u weten dat wij ons bij het verzamelen en beheren van uw persoonsgegevens houden aan de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd en in de huidige versie, alsmede aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 27 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, en aan de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.

I. GEGEVENSBESCHERMING 

  1. Definitie en aard van persoonsgegevens

Wanneer u onze website gebruikt, en via onze website, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, die wij op de volgende manieren ontvangen:

 • U vult het “Contact”-formulier in,
 • U neemt contact op met een referentiepersoon,
 • U reageert op een vacature of verstuurt een open sollicitatie,

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle gegevens waarmee u direct of indirect (door samenvoeging van informatie) kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, voornaam, pseudoniem, geboortedatum, foto, post- en e-mailadres, telefoonnummer, beroep, opleiding, diploma’s, loopbaan en werkervaring, gegevens met betrekking tot uw transacties op de website.

  2.Recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit en verzet tegen verwerking

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “informatica en vrijheden”, alsmede de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 27 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, beschikt u over het recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking met het oog op klantenwerving, met name commerciële klantenwerving.

Daartoe dient u een brief of een e-mail te sturen, ondertekend door de persoon die het verzoek indient en vergezeld van een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart of paspoort) met de handtekening van de persoon die het recht uitoefent.

U kunt uw recht op inzage van uw persoonsgegevens uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met:

Ciblex France : Ciblex France: Hoofdkantoor: 97, rue Mirabeau – 94200 Ivry-sur-Seine

Of de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: dpo@ciblex.fr

  3. Beheer van persoonsgegevens door CIBLEX

           3.1 Wijze van gegevensverzameling

Wanneer u de website www.ciblex.eu, bezoekt, en om u de daarop aangeboden diensten te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen. Voordat er persoonsgegevens worden verzameld, vragen wij om uw toestemming door middel van een in te vullen formulier en een aan te kruisen vakje na kennisneming van dit charter voor gegevensbescherming.

           3.2 Doel van de gegevensverzameling

Uw persoonsgegevens worden verzameld:

 • om te antwoorden op:
  • uw verzoeken om informatie,
  • uw verzoeken om een gesprek,
 • om u nieuwsbrieven toe te sturen;
 • om de opvolging van de klantenrelatie te verzekeren, met name bij het beheer van uw klachten en verzoeken;
 • om uw verzoeken om inzage in, correctie van en verzet tegen de verwerking van uw gegevens te behandelen;
 • om uw online ingediende sollicitatie te bekijken, zodat wij uw aanvraag kunnen bestuderen en zo nodig contact met u kunnen opnemen of u een antwoord kunnen geven

Wij verbinden ons ertoe om ons bij het verzamelen van uw gegevens te beperken tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de beoogde verwerking, om uw aanvragen te kunnen behandelen en u de diensten te kunnen aanbieden die op onze website worden vermeld.

           3.3 Bewaren van gegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en maximaal gedurende: 1 jaar vanaf de datum van indiening van het formulier

Zodra de verzamelde gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld, worden ze automatisch vernietigd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien u recht hebt op inzage, correctie, verwijdering en verzet, zoals hierboven beschreven.

           3.4 Ontvanger van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens die u betreffen, zijn bestemd voor het bedrijf CIBLEX

Om de hierboven vermelde verwerkingen uit te kunnen voeren, moeten wij uw gegevens delen, uitsluitend intern binnen CIBLEX, door toegang te verlenen aan daartoe gemachtigd personeel dat hiertoe bevoegd is, te weten:

 • de communicatieafdeling,
 • de personeelsafdeling,
 • de klantenservice,
 • De commerciële directie.

  4.Beveiliging en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens

De beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, is voor ons een prioriteit.

Wij zien er namelijk op toe dat alle nodige technische en organisatorische maatregelen worden getroffen rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens die u ons meedeelt en de risico’s die de verwerking ervan met zich meebrengt.

Dit om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, vernietigd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

II. BELEID INZAKE HET BEHEER VAN COOKIESS

“Cookies” zijn alle sporen die worden achtergelaten wanneer een website wordt geraadpleegd, wanneer een e-mail wordt gelezen of wanneer een softwareprogramma of mobiele toepassing wordt gebruikt. Dit is een tekstbestand dat op uw harde schijf of in het geheugen van uw browser wordt opgeslagen door de website die u bezoekt. Via een cookie kan uw computer verschillende technische gegevens opslaan zodat een algemene controle mogelijk wordt van de toegang van het publiek tot onze websites (aantal bezoeken, frequentie van blootstelling aan een reclamebanner, verbinding met andere websites, …) of een personalisering van de weergegeven pagina’s met het oog op uw toekomstige interacties met deze website.

Wanneer u op onze website surft, kan informatie over uw surfgedrag worden opgeslagen in “cookie”-bestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geïnstalleerd.

Cookies zijn belangrijk voor de goede werking van een website. Cookies worden gebruikt om inloggegevens op te slaan en een beveiligde verbinding tot stand te brengen, statistische gegevens te verzamelen om de functionaliteit van de website te optimaliseren en de inhoud op uw interesses af te stemmen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, en er cookies op uw apparaat kunnen worden geplaatst, informeren wij u over het feit dat de website cookies gebruikt door middel van een venster dat wordt geopend op de bezochte pagina. Aan het einde van deze informatie kunt u toegang krijgen tot dit charter en kunt u cookies accepteren of weigeren.

Wij wijzen u erop dat door verder te surfen op de website wanneer dit venster wordt weergegeven, u instemt met het gebruik van cookies op onze website. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk moment wijzigen, zoals hierna wordt beschreven.

  1. Soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies die u toegang geven tot een bepaald aantal functionaliteiten wanneer u ze accepteert.

 • De cookies die door CIBLEX op haar website worden geplaatst:

Dit zijn cookies die door CIBLEX op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst, met name om op onze website te kunnen surfen.

Wanneer u op onze website surft, communiceert uw computer met een server die uw computer alle gevraagde bronnen verschaft door elke bewerking automatisch op te slaan in een specifiek bestand waarin uw computer wordt geïdentificeerd aan de hand van het IP-adres. Uw browser stuurt ons automatisch bepaalde standaardgegevens: naast uw IP-adres gaat het met name om het type browser dat u gebruikt, de functies ervan, uw besturingssysteem, de identificatie van websites van derden (Facebook, Twitter, enz.) van waaruit u zich eventueel hebt aangemeld, en de datums en tijdstippen waarop u onze websites hebt bezocht.

Aan de hand van deze gegevens, en met name uw IP-adres, kunnen wij u niet met naam identificeren.

De cookies die wij plaatsen, stellen ons in staat om:

 • de algemene activiteit van onze website te controleren, fouten op te sporen en ervoor te zorgen dat onze website over geschikte hardwarebronnen beschikt;
 • statistieken op te stellen over het aantal bezoeken en het gebruik van de verschillende elementen waaruit onze website bestaat;
 • de presentatie van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, besturingssysteem, enz.)
 • het voor u gemakkelijker te maken onze website te gebruiken door te voorkomen dat u bij elk nieuw bezoek dezelfde informatie moet verstrekken of door de inhoud te personaliseren op grond van de voorkeuren of interesses die u hebt aangegeven;
 • de ergonomie van de navigatie te verbeteren en de interesses van de internetgebruikers in hun geheel te identificeren.

Het staat u vrij om deze cookies te aanvaarden of te weigeren. U kunt bepaalde browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om te worden gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst. U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen ook verwijderen om de informatie die ze bevatten definitief te verwijderen.

 • Cookies die door derden op onze website worden geplaatst:

Het plaatsen en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van die derden. Wij informeren u over het doel van de cookies waarvan wij op de hoogte zijn en over hoe u keuzes kunt maken ten aanzien van deze cookies.

 • Audience measurement cookies:

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website om:

 • de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te kunnen meten en bestuderen,
 • analytische gegevens over onze websites en het gebruik dat gebruikers van onze websites maken bij te houden,
 • de diensten van onze websites te verbeteren.

Google Analytics verzamelt informatie over de pagina’s die u bezoekt en de tijd die u daar doorbrengt. Wij verzamelen niet uw persoonsgegevens.

Wij geven geen toestemming voor het delen of gebruiken van deze gegevens.

In de instellingen kunt u kiezen om geen informatie naar Google Analytics te sturen.

  2. Levensduur van cookies

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebben de op onze website verzamelde cookies een maximale levensduur van 6 maanden.

  3. Cookie-voorkeuren beheren

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. Uw browser kan ook zo worden ingesteld dat u wordt gewaarschuwd voor cookies die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst en wordt gevraagd of u deze al dan niet accepteert.

U hebt de mogelijkheid om cookies van geval tot geval te aanvaarden of te weigeren, of om ze systematisch te weigeren. Wij willen u er echter op wijzen dat uw instellingen gevolgen kunnen hebben voor het surfen op het internet en dat voor toegang tot bepaalde diensten het gebruik van cookies vereist is. Het instellen van cookies kan daarom uw toegang tot bepaalde functies van de website blokkeren. U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door onderstaande procedure te volgen.

De configuratie van elke browser is weer anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u kunt lezen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

U kunt cookies uitschakelen aan de hand van onderstaande instructies: via een dialoogvenster kan de gebruiker het plaatsen van cookies toestaan of weigeren.

III. UPDATE VAN DE CHARTER

Wij behouden ons het recht voor dit charter te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, rekening houdend met wijzigingen en ontwikkelingen in onze interne praktijken en procedures. Wij zullen ervoor zorgen dat onze praktijken en procedures steeds voldoen aan eventuele wijzigingen in de Franse en Europese wet- en regelgeving. Wij nodigen u uit dit charter regelmatig te raadplegen, voordat er gegevens over u worden verzameld, voor een betere kennis en een beter begrip van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij kunnen u regelmatig vragen uw kennis van dit charter te controleren.

Datum van bijwerking en laatste update van dit charter: maart 2021